null

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało wyszukiwarkę, dzięki której każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł sprawdzić czy dana nieruchomość została przekształcona.

Link do wyszukiwarki:

https://warszawa19115.pl/przeksztalcenia

Informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
   
 2. Nieruchomości podlegające przekształceniu
 • Przekształceniu podlegają wyłącznie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 • W przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształcenie następuje po wydzieleniu z nieruchomości gruntu spełniającego wymogi gruntu zabudowanego wyłącznie na cele mieszkaniowe z dniem założenia odrębnej księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo wyłączenia z dotychczasowej księgi wieczystej gruntu nie spełniającego wymogów gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe.
 1. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie
 • Zaświadczenie wydane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesłane użytkownikom wieczystym.
 • W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia termin wydania zaświadczenia wynosi 4 miesiące od dnia złożenia wniosku (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł).
 • W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo wniosku właściciela gruntu uzasadnionego potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu termin wydania zaświadczenia wynosi 30 dni od dnia otrzymania wniosku (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł).
 1. Opłaty za przekształcenie
 • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Jeżeli opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego została rozłożona na trzy lata to wysokość opłaty przekształceniowej odpowiada wysokości opłaty w trzecim roku po aktualizacji.
 • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
 • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
 1. Bonifikata w wysokości 98% od opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy
 • W przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub właścicielami lokali mieszkalnych oraz stanowisk postojowych i garaży lub przez spółdzielnie mieszkaniowe przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości wynikającej z uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXXV/2128/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz uchwały Rady m.st. Warszawy nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę nr LXXV/2128/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 1. Ponadto Rada m.st. Warszawy wyraziła zgodę na udzielanie bonifikat osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym od rocznych opłat przekształceniowych należnych za rok 2019, 2020, 2021  odpowiednio uchwałami:  Nr XXVIII/835/2020 z dnia 19 marca 2020r. oraz Nr XLVI/1411/2021 z dnia 18 marca 2021r..
   
 2. Pomoc publiczna.
 • Przepisy dotyczące przekształcenia stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych). Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.
 • W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis wynoszącego 200000 EURO, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Wilanów, pokój 204, ul. F. Klimczaka 2 lub telefonicznie pod numerami (22) 44 34 912, (22) 44 34 913. oraz na stronie m.st. Warszawy

Do pobrania druki wniosków:

 

Załączniki: