null

Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w kadencji 2018 - 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy.

Składa się z 21 radnych wybranych na pięcioletnią kadencję w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego.

Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Zadania Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy określone zostały:

- w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- w ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
- w  Statucie  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały
   Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.

 

Radni Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Kadencja 2018 - 2023

 1. Hubert Królak – Przewodniczący Rady
 2. Tomasz Kuszłejko – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Ewa Sadowska - Wiceprzewodnicząca Rady
 4. Danuta Zygańska - Wiceprzewodnicząca Rady
 5. Paweł Czarnecki 
 6. Anna Drewniak 
 7. Małgorzata Gabriel
 8. Magdalena Grudzińska 
 9. Agnieszka Kołomyjska-Maranda 
 10. Izabela Kopeć
 11. Przemysław Królicki
 12. Rafał Krzyżanowski 
 13. Bożena Laskowska 
 14. Piotr Mikucki 
 15. Marcin Puchalski
 16. Katarzyna Radzikowska
 17. Olga Skolimowska
 18. Anna Świderska
 19. Sylwia Wachowska
 20. Anna Wawrzeniecka
 21. Urszula Włodarska – Sęk

 

Dyżury Radnych

Sesje Rady

Komisje Rady

Posiedzenia komisji Rady Dzielnicy

Transmisje z prac Rady

Wykaz uchwał i stanowisk Rady

Kluby Radnych

Interpelacje i zapytania