null

Wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Na podstawie uchwały nr LV/148/2023 Rady Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na dziewięciu członków Rady Seniorów - przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wilanów. Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z władzami Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie spraw dotyczących seniorów, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym:

 • dziewięciu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wilanów,
 • jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy,
 • jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy,
 • jeden przedstawiciel wskazany przez Centrum Kultury Wilanów,
 • jeden przedstawiciel wskazany przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy,
 • jeden przedstawiciel wskazany przez Centrum Sportu Wilanów,
 • jeden przedstawiciel wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy.

Praca w Radzie ma charakter społeczny.

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy prowadzony jest od 4 do 19 maja 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy albo data stempla pocztowego).

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do 19 maja 2023 r.:

 • osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców, w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa z dopiskiem „Wybory do Rady Seniorów”,
 • elektronicznie na adres e-mail: wilanow.wks@um.warszawa.pl przesyłając skany dokumentów.

Zgłoszenie kandydata do Rady musi zawierać:

 1. krótką notę biograficzną z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu tego kandydata w działaniach na rzecz seniorów,
 2. zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
 3. zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych
  z kandydowaniem do Rady,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 5. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się ze Statutem Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
 6. listę poparcia co najmniej 15 osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, nr PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem do Rady*.

W ciągu 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ostateczna lista wraz z krótkimi informacjami o tych kandydatach jest ogłaszana na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
 2. Uchwała nr LV/182/2014 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 15 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
 3. Uchwała nr LV/148/2023 Rady Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z 19 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

*w przypadku uzyskania równej liczby głosów w procedurze wyboru o wejściu w skład Rady Seniorów decyduje liczba głosów poparcia zebranych na etapie zgłaszania kandydatów.

Załączniki: