null

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż kontenera - jadłodzielni wraz z wyposażeniem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa zaprasza do składania ofert na:
WYKONANIE, DOSTAWĘ i MONTAŻ KONTENERA – JADŁODZIELNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Wilanowska Jadłodzielnia”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż kontenera - jadłodzielni wraz z wyposażeniem według opisu określonego w załączniku pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.  
  2. Wykonanie dwóch tablic informacyjnych:
 1. o wym. 150 x 60 cm. z oznakowaniem logo „JADŁODZIELNIA - podziel się, nie marnuj /dziel się i częstuj”,
 2. o wym. 60 x 70 cm, na której zamieszczony zostanie regulamin jadłodzielni.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2023 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Działka nr 7/40 w obrębie 1-05-50 (pętla autobusowa, róg ul. Przyczółkowej i Al. Wilanowskiej w Warszawie, w narożniku w podcieniu budynku ekspedycji Miejskich Zakładów Autobusowych. Miejsce należy do m.st. Warszawy

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca musi podać w ofercie całkowitą kwotę brutto wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
 2. Podana cena brutto musi zawierać wszystkie koszty niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi przez Zamawiającego oraz z godnie z obowiązującymi normami. Jeśli opis przedmiotu zamówienia nie zawiera czynności wszystkich związanych z wykonaniem zamówienia, to Wykonawca uwzględni je w zaoferowanej cenie ofertowej.
 3. Cena podana przez Wykonawcę musi obejmować podatek VAT. Jeśli oferent nie jest płatnikiem podatku VAT cena brutto i cena netto będzie w takiej samej wysokości (w takim przypadku Wykonawca w kolumnie VAT powinien wpisać NIE PODLEGA/NIE DOTYCZY).

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Kryteria oceny oferty -  cena 100 %.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, to jest zaoferował najkorzystniejszą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować osobą/osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty.

Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi przelewem w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. po dokonaniu protokolarnie potwierdzonego odbioru przedmiotu umowy bez uwag oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

W umowie będą zawarte zapisy związane z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 6 ww. ustawy).

Ofertę podpisaną przez Wykonawcę należy przesłać do dnia 12 października r. do godziny 16.00 pocztą elektroniczną w formie skanu, na adres e-mail: wilanow.wss@um.warszawa.pl lub pisemnie na adres: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów , ul. Klimczaka 4, 02-797  Warszawa, na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Koperta z dopiskiem OFERTA NA WYKONANIE, DOSTAWĘ i MONTAŻ KONTENERA – JADŁODZIELNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oferty
 2. Klauzula informacyjna RODO

https://warszawa19115.pl/-/klauzula-informacyjna-kancelarii-um?redirect=%2Fszukasz-informacji

Załączniki: